Etický kódex terapeuta

1. Rešpekt a dôstojnosť
Vždy rešpektujem jedinečnosť a dôstojnosť každého klienta bez ohľadu na jeho vek, pohlavie, rasu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu alebo iné osobné charakteristiky.
2. Bezpečné prostredie
Vytváram bezpečné a podporujúce prostredie pre všetkých klientov.
Všetky informácie, ktoré sa dozvedám od klientov, zostávajú úplne dôverné. Zverejniť alebo oznámiť ich tretím osobám môžem iba s písomným súhlasom danej osoby (alebo jej zákonného zástupcu), s výnimkou tých neobvyklých prípadov, kedy by neoznámenie informácie pravdepodobne uviedlo danú osobu alebo iné osoby do nebezpečenstva.
3. Profesionalita a odbornosť
Pri terapii pracujem podľa pravidiel Metódy RUŠ. Nemiešam ju s inými metódami.
Konám vždy čestne a transparentne. Neposkytujem nepravdivé alebo zavádzajúce informácie o Metóde RUŠ. 
Neustále sa vzdelávam, využívam možnosti Metódy RUŠ pre svoj osobný rozvoj, žijem podľa zásad Metódy RUŠ a udržujem si aktuálne znalosti v oblasti Metódy RUŠ.
Metóda RUŠ nie je psychoanalýza, ani iná psychologická ani psychoterapeutická metóda a nenahrádza odbornú lekársku starostlivosť.
Uznávam hranice svojej odbornosti av prípade potreby odporučím klientovi odbornú psychoterapeutickú alebo lekársku pomoc.
4. Podpora a efektivita
Klienta intenzívne vediem tak, aby som mu pomohol/a čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť jeho problém/y.
Povzbudzujem klienta k osobnému rastu a podporujem ho v dosiahnutí jeho cieľov a naplnení jeho potenciálu.
5. Dobrovoľnosť a súhlas
Terapia poskytujem iba tomu, kto pomôcť chce a požiada ma o to. Nútiť ľudí zúčastniť sa alebo zotrvať vo využívaní služieb je neetické a rešpektujem právo klienta terapiu kedykoľvek ukončiť.
6. Spoločenské normy a zodpovednosť
Som vnímavý/á k prevažujúcim spoločenským normám ak dopadu, ktorý môže dodržiavanie alebo narušovanie týchto noriem mať na výkon mojej profesie.

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024