Etický kodex terapeuta

1. Respekt a důstojnost
Vždy respektuji jedinečnost a důstojnost každého klienta bez ohledu na jeho věk, pohlaví, rasu, náboženství, sexuální orientaci nebo jiné osobní charakteristiky.
2. Bezpečné prostředí
Vytvářím bezpečné a podporující prostředí pro všechny klienty.
Veškeré informace, které se dozvídám od klientů, zůstávají naprosto důvěrné. Zveřejnit, nebo sdělit je třetím osobám mohu pouze s písemným souhlasem dané osoby (nebo jejího zákonného zástupce), s výjimkou těch neobvyklých případů, kdy by nesdělení informace pravděpodobně uvedlo danou osobu nebo jiné osoby do nebezpečí.
3. Profesionalita a odbornost
Při terapii pracuji podle pravidel Metody RUŠ. Nemíchám ji s jinými metodami.
Jednám vždy čestně a transparentně. Neposkytuji nepravdivé nebo zavádějící informace o Metodě RUŠ. 
Neustále se vzdělávám, využívám možnosti Metody RUŠ pro svůj osobní rozvoj, žiji podle zásad Metody RUŠ a udržuji si aktuální znalosti v oblasti Metody RUŠ.
Metoda RUŠ není psychoanalýza, ani jiná psychologická ani psychoterapeutická metoda a nenahrazuje odbornou lékařskou péči.
Uznávám hranice své odbornosti a v případě potřeby doporučím klientovi odbornou psychoterapeutickou nebo lékařskou pomoc.
4. Podpora a efektivita
Klienta intenzivně vedu tak, abych mu pomohl/a co nejrychleji a nejefektivněji vyřešit jeho problém/y.
Povzbuzuji klienta k osobnímu růstu a podporuji jej v dosažení jeho cílů a naplnění jeho potenciálu.
5. Dobrovolnost a souhlas
Terapie poskytuji pouze tomu, kdo pomoci chce a požádá mě o to. Nutit lidi zúčastnit se nebo setrvat ve využívání služeb je neetické a respektuji právo klienta terapii kdykoliv ukončit.
6. Společenské normy a odpovědnost
Jsem vnímavý/á k převažujícím společenským normám a k dopadu, který může dodržování nebo narušování těchto norem mít na výkon mé profese.

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024