Kdo je vlastně lektor Metody RUŠ?


Člověk, který vede Základní kurzy Metody RUŠ a jehož hlavním úkolem je vzdělávat a podporovat účastníky v jejich snaze osvojit si metodu a umět ji správně používat. A to vše s cílem, aby se účastníci naučili pomáhat sami sobě a dosáhli tím lepší kvality svého života. Musí být tedy především zkušeným terapeutem Metody RUŠ s praxí. Adepta na lektorství vybírají Eva a Karel Nejedlí z těch nejlepších asistentů (kdo je to asistent, si přečtete už brzy v  dalším článku na našem blogu), kteří zároveň mají předpoklady a touhu se lektorem Metody RUŠ stát.


Jaké vlastnosti jsou u lektora Metody RUŠ podstatné? 


Samozřejmě musí být nadšený samotnou metodou – jako u jakékoli jiné profese byste měli dělat to, čemu věříte a co máte rádi. Lektor musí disponovat hlubokými znalostmi o metodě, jejích principech a technikách. Je to on, kdo vysvětluje účastníkům, jak Metoda RUŠfunguje, jaké jsou její cíle a jak jich dosáhnout. A to nejen teoreticky, ale i prakticky na konkrétních příkladech.


Důležitou roli hraje rovněž empatie. Lektor musí být schopen vnímat a chápat, co účastníci prožívají, jaké mají obavy a jak je mohou překonat. Musí být schopen jim poskytnout podporu a povzbudit je, aby se nevzdávali a pokračovali ve svém úsilí.

Lektor také musí být trpělivý a ochotný věnovat účastníkům tolik času, kolik potřebují. Některé techniky a principy Metody RUŠ mohou být pro někoho těžké na pochopení, zvlášť pokud má v sobě uložená negativní nastavení typu: „nechápu to“, „neumím to“, „nedokážu to“. Lektor musí být připraven vysvětlit techniky opakovaně a z různých úhlů pohledu, dokud je účastníci nepochopí a nenaučí se je správně používat.Jak probíhá lektorský výcvik?


Stejně jako účastníci kurzů i budoucí lektor se učí postupně, krok za krokem. Jde o proces, který začíná asistencí na kurzech, kde má možnost sledovat, jak zkušenější kolegové vedou výuku. Tento asistentský výcvik je důležitým krokem k tomu, aby uchazeč o pozici lektora pochopil dynamiku výuky a strukturu kurzu.

Každý den kurzu je rozdělený na několik samostatných oddílů – témat –, z nichž si uchazeč může vybrat a přednášet ta, která ho nejvíce zajímají a v nichž se cítí dobře. Tato část výcviku je zásadní pro rozvoj uchazečovy schopnosti prezentace a veřejného mluvení před skupinou. Pod dohledem ostatních členů týmu uchazeč přednáší vybrané téma a následně dostává zpětnou vazbu, která mu pomáhá zlepšovat se.

A jak jinak – případné zjitřené negace sám nebo s pomocí kolegů dohledá v dětství a vyřeší právě Metodou RUŠ :-).

Aby byl uchazeč skutečně úspěšný jako lektor, musí se ovšem naučit nejen nastudovat metodiku a umět předávat informace, ale také vést tým. Je důležité být vnímavý k potřebám každého účastníka kurzu a stejně tak schopnost vnímat a řídit celou skupinu jako jeden celek. A současně i podporovat ostatní členy týmu v jejich úsilí.

Po úspěšném projití všemi částmi učiva minimálně dvakrát a po obdržení pozitivní zpětné vazby od kolegů, uchazeč absolvuje poslední zkoušku. Ta spočívá v tom, že vede  Základní kurz Metody RUŠ – R1 společně s Evou a Karlem, autorem a metodičkou Metody RUŠ, kteří ho jako samostatného lektora odsouhlasí. Je to logický závěr procesu učení, který z uchazeče udělal kompetentního a jistého lektora, připraveného předávat své znalosti dalším.Jsou to neomylné bytosti? ;)


Lektoři RUŠ, ačkoliv prošli dlouhým a náročným vývojem, získali širokou a uznávanou praxi, jsou často účastníky kurzu vnímáni jako naprosto bezchybní jedinci, vybavení precizností, o které se obyčejným smrtelníkům, může jen zdát. Mnozí od nich očekávají naprostou dokonalost a považují je za absolutně neomylné bytosti.


Nicméně, musíme mít na paměti, že i lektoři jsou jen lidé. Stejně jako kterýkoli jiný člověk mají svá slabá místa a nejsou vždy zcela imunní vůči omylům. Co je odlišuje, je schopnost umět s těmito nedostatky pracovat a neustále se zlepšovat. Jsou vždy ochotni pomoci, pokud jeden z nich čelí problémům nebo potřebuje radu.

Velmi si vážíme cesty, kterou naši lektoři prošli a práce, kterou vykonávají. Jsme na ně nesmírně hrdí, protože jsou to oni, kdo zajišťuje, že RUŠ je správně a efektivně předávána dalším. Bez ohledu na to, jak složitý může být jejich sberozvoj a kolik úsilí vyžaduje, vždy se snaží dosáhnout nejvyšší úrovně dokonalosti. 

A za to jim patří náš upřímný obdiv a uznání.


lektorská fotogalerie

Created by people in Arsyline.cz © 2015 - 2024